ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας «Λ.ΚΥΡΙΤΣΗΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ 004390601000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Λ.ΚΥΡΙΤΣΗΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 297, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διάθεσης κερδών και προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 1/1/13 έως 31/12/13, καθώς και των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/13 έως 31/12/13
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1-31/12/14 και καθορισμός αμοιβής τους
4. Έγκριση αμοιβών μελών του ΔΣ για την χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 1/1-31/12-2014.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο